صفحه اصلی | دانلود ها
راهنما
راهنمای نصب پازار
راهنمای تنظیمات منوها
راهنمای استفاده از پازار
راهنمای ارتقای ورژن پازار
راهنمای تنظیمات شبکه
سی دی
سی دی پازار ورژن 10
سی دی پازار ورژن 12
راه انداز
راه انداز قفل ورژن 12
راه انداز قفل ورژن 10
server ورژن 12
server ورژن 10
نرم افزار
فونتهای فارسی
WinRAR 32 bit برنامه
WinRAR 64 bit برنامه
Adobe Reader برنامه
Team Viewer برنامه